Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Orde van Dienst zondag 25 april 2021, Schoorl Goede Herderzondag, 3e zondag na Pasen voorganger: ds. Harry Smit organist: Leen Koning solist: Eric Taanman lector: Ben Rook ambtsdrager van dienst: Mieke ten Pierick

Orgelspel voor de dienst

Klok slaat 10 uur

Welkom

Moment van Stilte

Aanvangslied: Lied 72, vers 1 en 4 (gezongen door Eric Taanman)

Aanvangswoord en Groet

Drempelgebed

Woord ten leven De tien woorden (een bewerking van Max Arab): 1. De Eeuwige zegt: Ik ben de God die jullie heeft bevrijd. 2. Met een valse voorstelling van mij kun je mij niet dichterbij halen. Nooit kun je mij vastleggen in dingen die je bedacht hebt. Uitbeelden kun je mij niet. Beeld je niet in dat je mij kunt vasthouden boven in de hemel, beneden op de aarde, of in het water daaronder. Met jouw verbeelding maak je mensen klein. Wie een mens klein maakt, maakt God niet groot. 3. Vervals de naam van je God niet door een medemens in de steek te laten. Laat God er buiten als je bezig bent in je eigen belang. Vloeken is God betrekken bij kwalijke zaken. 4. Zes dagen van de week werk je samen met de Heer, je God, aan de bevrijding van zijn schepping. Bedenk: op de zevende dag vieren wij samen feest. Je bent een bevrijd mensenkind. Rusten mag je en gerust mag je zijn – samen met de Heer, je God – als alles en iedereen tot zijn recht komt. 5. Ouderen vertellen van hun leven met de Heer God. Hoor vandaag, hoe God er gisteren was en er morgen zal zijn… 6. Niemand mag je het leven onmogelijk maken. Ieder mens heeft recht op een eigen bestaan. Schep ruimte voor je medemens. 7. Trouw ben je als je eerbied hebt voor mensen en hun manier van leven. Trouw ben je aan mensen die hun leven met jou willen delen. 8. Je steelt als je iets van een ander afneemt. Je steelt als je weigert een medemens te geven wat hij nodig heeft. 9. Je zult je met kracht inzetten voor iemands goede naam. De harde waarheid kan een mens vernietigen. Het is een vals getuigenis. Eerlijkheid gaat nooit samen met liefdeloosheid 10. Vergrijp je niet aan de leefwereld van een ander. Wees bezorgd om alles wat leeft. Al wat levensgeluk is – voor je medemens en voor jezelf – zul je koesteren als een Godsgeschenk.

We luisteren naar Elise Mannah die zingt ‘Lopen op het Water’: https://www.youtube.com/watch?v=CNqoPa7giOo

Dienst van het Woord

Gebed

Bijbellezing: Johannes 10 vers 1 – 16 (vertaling website Dirk Monshouwer Stichting)

1 Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie: wie niet door de deur de schaapskooi binnen gaat, maar op een andere manier naar binnen klimt hij is een dief en een bandiet. 2 Wie door de deur binnengaat is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij zijn eigen (schapen) alle naar buiten gebracht heeft gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, want zij kennen zijn stem. 5 Een vreemde zullen zij zeker niet volgen maar ze zullen van hem weg vluchten, want van vreemden kennen zij de stem niet. 6 Deze raadselachtige woorden sprak Jezus tot hen en zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen uitsprak. 7 Dus zei Jezus weer: Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie: ik ben de deur voor de schapen. 8 Allen die (voor mij) kwamen zijn dieven en bandieten, maar de schapen luisterden niet naar hen. 9 Ik ben de deur. Als iemand door mij binnen gaat zal hij gered worden en naar binnen en naar buiten gaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed. 11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. 12 De ingehuurde kracht, — die geen herder is en aan wie de schapen niet zelf toebehoren — ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht; de wolf grijpt de schapen en jaagt ze uiteen. 13 want hij is een ingehuurde kracht en hij voelt zich niet verantwoordelijk voor de schapen. 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij, 15 zoals mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16 Ook andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn, ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. We luisteren naar: Lied 23c vers 1, 2 en 3 (gezongen door Eric Taanman)

Overdenking

Meditatieve muziek

Dankgebed en Voorbeden afgesloten met het Onze Vader

Mededelingen en collectedoelen 1 e collecte: Diaconaal: Kerk in Actie, binnenlands diaconaat Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra 2e collecte: voor de kosten van de eredienst en voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Slotlied: ‘Behoed en Bewaar Jij ons, lieve God’, vers 1 en 2 (gezongen door Eric Taanman) 1. 2.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, wees met ons in al het lijden.

Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht nabij ons in donk’re tijden.

Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht nabij ons in donk’re tijden (2x)

Wegzending en Zegen

Ga naar de bovenkant